Giancarlo Pedote / Prysmian Group VG 2020

Vendee Globe2020: Video Tag 77